MOGIN naar NDW

De regiegroep Smart Mobility & ITS heeft op voordracht van het dagelijks bestuur MOGIN besloten haar standaardisatie activiteiten onder te brengen bij NDW.

Dit besluit gaat per omgaande in. De belangrijkste reden hiervoor is dat MOGIN eigenlijk alleen standaarden beheert die door NDW worden gebruikt.

Sinds de oprichting van de regiegroep bestaat MOGIN als orgaan voor de Nederlandse toepassing enkele, vaak internationale, dataprotocollen zoals DATEX-II, VILD en OpenLR. De achterliggende gedachte was dat MOGIN een platform zou zijn waar verschillende data organisaties het beheer van de door hun te gebruiken protocollen gaan onderbrengen. Dit laatste blijkt in de praktijk niet het geval te zijn geweest. Voor ITS en Smart Mobility zijn bijvoorbeeld al lange tijd andere platformen ingericht. Ook de VILD standaard wordt de facto door RWS zelf beheerd. MOGIN is daarmee feitelijk een overbodig orgaan geworden.

Dat geldt niet voor de activiteiten van MOGIN. NDW zal daarom de werkwijze van MOGIN rondom DATEX-II en andere relevante dataprotocollen blijven uitvoeren, in samenspraak met betrokken overheden en commerciële partijen. Ook de rol van de regiegroep zal niet veranderen. Daar waar nodig zal NDW aansluiting zoeken bij andere standaardisatie organen. Het dagelijks bestuur zal de werkzaamheden als stuurgroep voortzetten en ook de werkgroepen blijven bestaan. NDW zal actief de afstemming met alle betrokken partijen blijven opzoeken. Op termijn zullen wel de communicatie uitingen, zoals de website, worden geïntegreerd met die van NDW. NDW gaat deze activiteiten in zijn geheel financieren, wat de laatste jaren voor 95% ook al het geval was.

Er zal wederom een nieuw jaarplan worden uitgebracht. De belangrijkste activiteiten in 2019 zijn:

  • Nederlands profiel DATEX-II;
  • Uitbreiding van het profiel met onderwerpen als Traffic Management Plans en Parkeren;
  • Onderhoud standaard voor Fietsdata;
  • Herijking gebruik VILD en OpenLR voor locatiereferentie.