Hoofddoelstellingen van MOGIN

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende hoofddoelen voor MOGIN geformuleerd:

 1. Bewaken en bevorderen van samenhang van standaarden
 2. Eenduidig gebruik van standaarden door overheden en marktpartijen bevorderen
 3. Nederlandse vertegenwoordiging in relevante Europese gremia afstemmen
 4. Het gebruik van standaarden reguleren 
 5. Beheer van versies/extensies optimaliseren
 6. Verkennen van samenwerking tussen standaardisatie organisaties ‘onder de vlag’ van de regiegroep SMITS

In MOGIN zijn diverse werkgroepen geformeerd die zich bezig houden met uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot geo-informatie. Binnen MOGIN zijn de volgende werkgroepen vertegenwoordigt:

VILD 

Het functioneel beheer van de VILD ligt bij RWS. Deze moet op de hoogte worden gebracht van de gewenste wijzigingen in de VILD. De functioneel beheerder zal de wensen van de gebruikersorganisatie vervolgens in redelijkheid realiseren. De volgende acties worden opgepakt:

 • VILD documentatie onderbrengen in MOGIN project web;
 • Regelmatig gebruikersoverleg plannen, gerelateerd aan updatecyclus VILD;
 • Inrichten administratie van gebruikers VILD en TMC locatietabel;
 • Inrichten informatieproces bij updates.

DATEX II

De DATEX II standaard is ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie tussen verkeersmanagement centrales, verkeersinformatie centrales en service providers. DATEX II draagt bij aan de communicatie tussen applicaties van alle betrokkenen binnen de verkeersinformatieketen en achterliggende verkeersindustrie. De Europese DATEX II standaard wordt door de deelnemers in MOGIN verband verfijnd tot het Nederlandse profiel. Dit Nederlands profiel wordt in de MOGIN DATEX-II werkgroep onder leiding van NDW afgestemd met alle deelnemers. Daarnaast kunnen wensen met betrekking tot de standaard in MOGIN worden besproken en indien nodig bij de Europese werkgroep DATEX II worden belegd. De volgende acties worden opgepakt:

 • Beheer van de NL standaard onder leiding van NDW;
 • MOGIN is betrokken bij het change and release management van het Nederlands profiel DATEX II die door NDW wordt uitgewerkt en vastgesteld;
 • Vertalen van Europese wijzigingen van DATEX II naar Nederlandse toepassingen
 • Voorstellen voor wijzigingen vanuit de Nederlandse werkgroep DATEX II inbrengen in de Europesen technische werkgroep DATEX II

OpenLR 

De standaard voor locatiereferentie maakt goede overdracht mogelijk tussen de systemen van wegbeheerders, private partijen en weggebruikers. MOGIN zorgt voor een standaard om locatiegegevens te kunnen delen en uitwisselen. Consistente locatiereferentie is nodig om in te kunnen spelen op de vraag naar toepassingen die de mobiliteitsvraag van deur tot deur beantwoord. De werkgroep ‘location referencing’ (LR) houdt zich bezig met het komen tot een standaard om locatiegegevens te kunnen delen en uitwisselen. Er zijn reeds een aantal standaarden met elke specifieke voor- en nadelen, namelijk Agora C, OpenLR en Coordinated based WGS84. De volgende acties worden opgepakt:

 • Inventariseren bestaande standaarden en fit op specificaties;
 • Afstemmen gemeenschappelijk gebruik.

RDS-TMC 

Het Radio Data Systeem of RDS is een communicatiestandaard van de European Broadcasting Union, waarmee digitale informatie wordt meegestuurd met een conventioneel FM-radiosignaal. Het Traffic Message Channel of TMC is een radiosignaal dat kan worden meegezonden door gebruik te maken van de RDS-techniek. MOGIN beheert de TMC-tabel.

MOGIN schept omstandigheden waaronder het middel RDS-TMC, binnen de mogelijkheden alsmede de moeilijkheden die het gebruik van RDS-TMC kent, optimaal ingezet kan worden voor de keten van partijen die TMC gebruiken, of daar een bijzonder belang bij hebben (RWS). Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het functioneren van de keten vanaf het distribueren door de SP tot en met het gebruik van RDS-TMC in ontvangstsystemen. De volgende acties worden opgepakt: 

 • Opstellen overzicht van de in NL actieve RDS-TMC services met hun technische kenmerken;
 • Afspraken maken over hoe om te gaan met het uitgeven van relevante ID’s in de TMC keten. Daarbij moeten alle eventueel geïnteresseerde partijen betrokken worden;
 • Afspraken maken worden hoe om te gaan met wijzigingen op de relevante standaarden vanuit TISA, alsmede andere vragen omtrent het innemen van een standpunt m.b.t. TISA vragen en voorstellen.
 • Opstellen van een voorstel voor een blijvend loket, waarin alle voor NL relevante informatie voor TMC wordt ontsloten en beheerd (o.a. eventlistvertaling, locatietabellen, SID’s etc).

Deze werkgroepen hebben een positioning paper geschreven waarin zij aangeven waar de ontwikkeling nu staat, wat de ideale situatie zou zijn, en wat er voor nodig is om daar te komen. Inmiddels zijn de werkgroepen van start gegaan. Doel van de werkgroepen is het vinden van harmonisatie in een breed verband.