Relatie MOGIN en Regiegroep SMITS

In 2010 richtte het toenmalige Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement de Regiegroep Verkeersinformatie op. De Regiegroep is dé plaats in Nederland voor de dialoog tussen overheden, marktpartijen, vertegenwoordigers van weggebruikers op het gebied van verkeersinformatie. In deze groep spreken wegbeheerders, serviceproviders, andere marktpartijen en belangenorganisaties over de toekomst van verkeersinformatie in Nederland. In 2015 heeft de Regiegroep haar focus verbreed en heet sindsdien de Regiegroep Smart Mobility & ITS. De Regiegroep is een informeel, maar niet vrijblijvend, verband van markt en overheden, maar wil zich graag committeren aan een aantal ‘opdrachten’ of ‘taken’ die nodig zijn om de gewenste ontwikkelingen rond Smart Mobility & ITS mogelijk te maken. 

Voor MOGIN fungeert de Regiegroep SMITS als opdrachtgever. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is vanuit MOGIN lid van de Regiegroep SMITS. MOGIN adviseert de Regiegroep Smart Mobility & ITS (SMITS) over hoe locatiegebonden mobiliteitsinformatie tussen partijen wordt uitgewisseld. Binnen het gremium MOGIN wordt gestreefd naar standaardisatie en harmonisatie van geografische mobiliteitsinformatie. Standaardisatievoorstellen en –afspraken worden binnen MOGIN gemaakt. Definitieve besluitvorming daarover vindt door de Regiegroep SMITS plaats. Bezoek deze Connekt webpagina voor meer informatie over de Regiegroep SMITS.